Disclaimer

Iedere bezoeker, die toegang heeft tot de website van de Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever (verder met "de Vereniging" aangeduid) en deze site gebruikt voor welke doeleinden dan ook, stemt in met het onderstaande:

 • Zij die beeldmateriaal ter beschikking van de vereniging stellen, of deze in- of toezenden, verklaren door het aan ons ter beschikking stellen danwel het in- of toezenden van het materiaal, dat zij auteursrechtelijk eigendom van het materiaal zijn danwel de oorspronkelijk rechthebbende hiervoor om toestemming hebben gevraagd en stemmen ermee in dat dit materiaal door de vereniging gebruikt mag en kan worden in haar magazine, op haar website, facebookpagina, fotopagina en alle overige mediazaken die de vereniging voor communicatievormen hanteer, zonder hier verdere voorwaarden aan te verbinden en doet daarme ook afstand van eventueel auteursrecht in deze.
 • Deelname aan evenementen en acties die door de Vereniging georganiseerd zijn, betekent dat u akkoord bent om materiaal waarop u, uw gezinsleden, meegenomen introduceés, uw hond(en), etc. etc. voorkomen (denk aan foto- en videomateriaal) vrij te geven voor gebruik door de Vereniging in haar magazine, op haar website, facebookpagina, fotopagina en alle overige mediazaken die de Vereniging voor communicatievormen hanteert  zonder hier verdere voorwaarden aan te verbinden en doet daarmee ook afstand van eventueel auteursrecht in deze.
 • De Vereniging besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website van de Vereniging, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.
 • De Vereniging, noch haar bestuursleden, kunnen aansprakelijk worden gesteld - in welke vorm dan ook - voor verlies, diefstal of ontvreemding van waardepapieren zoals geld, betaalcheques, bank- of giropas of creditcard, identificatiepapieren en/of persoonlijke eigendommen alsmede voor letsel aan personen en/of dieren, veroorzaakt door enig persoon of dier tijdens een door haar georganiseerd evenement.
 • De Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.
 • De Vereniging aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
 • Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
 • Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van de Vereniging. De Vereniging  geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.
 • De Vereniging spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels -)namen, merken, logo's en databanken te respecteren voor zover zij daar zelf geen rechten aan kan ontlenen.
 • Mocht u een klacht omtrent de inhoud van de website willen melden, kunt u zich middels het contactformulier tot het bestuur richten. De Vereniging zal daarna zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en, wanneer gegrond verklaard, verdere acties ondernemen.
 • De website van de Vereniging, evenals de websites naar welke middels de website van de Vereniging wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd.
 • Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen, is niet toegestaan.
 • Door invulling en het verzenden van de diverse formulieren op deze website, danwel het toezenden van uw gegevens per brief, gaat u akkoord met opslag van de door u verstrekte gegevens in ons databasesysteem. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nimmer aan derden door ons ter beschikking gesteld. De Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval wanneer onrechtmatigen middels illegale methoden zich toegang tot onze systemen toeeigenen.
 • Bij tijdelijk noodzakelijke opslag van uw gegevens (bijvoorbeeld bij een wandelevenement) zal steeds uiterlijk 3 maanden na het betreffende evenement de door u verstrekte gegevens van ons systeem verwijderd  worden.

AGENDA

Geen evenementen